بهتر نیست آه و ناله رو کم کنیم و به قشنگیا فکر کنیم؟

یادم تو را فراموش..! 

# کنکور