کوتاه کردن مو فقط اونجاش که بعد ی مدت موهات ی جوری میشن ک ن به اندازه ی کافی کوتاهن ک حس رهایی بهت بدن ن اونقد بلندن ک بشه بستشون :|