+ وقتی گریه میکنی حرف نزن،دلم ریش ریش میشه

-چرا؟

+ شبیه مادرم میشی...وقتی با گریه حرف میزد مثل تو بود..--------

شبیه بودن ب کسی گاهی وقتا خوب نیست..دردآوره ک یادآور کسی باشی ک دیگه نیست

نمیخوام ناراحتش کنم پس دیگه وقتی گریه میکنم حرف نمیزنم