در حالی ک از یکشنبه ی هفته ی بعد امتحانام شروع میشه. و چهارتا امتحان پشت سر هم دارم و اولیش هم مقدمات تشریحه ک غول ترم یکه، بیکار نشستم و هی یاد خاطره های ترم اول میفتم و خندم میگیره و هی میگم یادم باشه بیام اینجا تجربه هامو(!) بنویسم!

این پست صرفا جهت موظف کردن خودم ب نوشتن بعد امتحاناست تا باز تنبلیم نکنه و هیچ ارزش دیگری ندارد!

درباره ی خوابگاه، هم کلاسی ها، دوستان موافق و مخالف، امتحانات!، روابط عجیب و غریب در دانشگاه!، استاد بیوشیمی❤، کلاس اپیدم، کلاس ادبیات، سوء تفاهم ها:|، و در نهایت تصمیمات اساسی برای ترم بعد!