تو سرویس دانشگاه صندلیتونو  به این دانشجوهایی که تو ایستگاه بیمارستانا سوار میشن بدین، اینا کشیک داشتن خسته ان:)