تا به حال از چیزی ک دیوانه وار میخواستیش با فاصله ی یک نفر رد شدی ک میای به من میگی نفست از جای گرم بلند میشه؟

شده که باعث بشی همون حسی رو ک بابات سی سال پیش با دیدن کارنامه سبزش حس کرده رو دوباره حس کنه؟

شده نتونی آرزوی مامانت رو برآورده کنی؟ شده که هی از غصه ی تو غصه بخوره؟

پس لطفا حرف نزن

همه چیز اون چیزی ک تو فکر میکنی نیست