منم و گریه ی خون هرشب و کس آگه نیست

با که گویم که مرا حال چنین میگذرد...؟