موقع انتخاب رشته که از هرکی میپرسیدی میگف :رشته ی ایکس..من صدبارم برگردم باز میرم ایکس

حالا که تموم شد و دستم به جایی بند نیست به هرکی میرسم میگه:خاک تو سرت باید ایگرگ رو جلوتر میزدی

اینجاست که شاعر میگه :تو کجا بودی تا حالا؟ تو کدوم نقطه ی دنیا؟!