خدایا میشه فردا بلند شیم ببینیم همه چی دروغ بوده؟

کاش توانایی اینو داشتم ک روبه روشون وایستم..کاش کسی ب حرف من گوش میداد

باید بجنگیم..کاش دست نکشن از جنگیدن اونایی ک میتونن..

خدایا نذار هیچ وقت حق آدما درمورد آرزوهاشون پایمال شه...نذار...

دعا کنین برامون...