+ از وقتی کارنامت اومده خوشگل تر شدیا!

- وا....این دوتا چه ربطی به هم دارن؟!

+آخه دخترای شاد زیباترین دخترا هستن!