این ی قانونه ک آدم هرچقدر ضعیف تر باشه بیشتر نیاز داره ب دیده شدن و جلب توجه دیگران داره