رفتم باشگاه ایروبیک

به چه نتیجه ای رسیدم؟

این که خیلی تو ورزش بی استعدادم!

و الان از نوک انگشتای پام تا ته موهای سرم درد میکنه!

+ وزنمو گرفنم برخلاف تصورم که فک میکردم حداقل ده کیلویی تو یک سال زیاد شدم پنج کیلو زیاد شده بودم!D: