به نظر من کیفیت آرامش آدم ها به تصوری که از خدای خودشون دارن بستگی داره...

این کلمه ی "تصور" خیلی مهمه..

به نظر شما چی؟!