امشب حالم خوب نیست گیج و منگم و دلهره دارم. مدام با خودم تکرار می کنم: بسه بسه بسه....

خدایا این همه زجر بس نیست؟