یک حالت تنهایی عجیبی دارم که هیچ وقت نداشتم

دلم میخواد با خدا حرف بزنم اما تا شروع میکنم بغض گلومو میگیره و یاد اتفاقایی که افتاده می افتم و دلم میخواد بگم خدای مهربونم میشه منو امتحان نکنی؟